Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (10 - 8) 7 – 3728 สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10 - 8) 7 – 3728
สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง
คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. ปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 งานด้านประชาสัมพันธ์
- จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง ผ่านทาง Facebook fanpage ของศูนย์ผิวหนัง และเว็บไซด์ของคณะแพทยศาสตร์
- เป็นผู้ดูแลการตอบคำถามเบื้องต้นใน Inbox Facebook
- จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการ
- ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4.2 งานด้านธุรการ
- จัดทำเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา เช่น ค่าสอนอาจารย์พิเศษ ค่าเบี้ยประชุม ค่าวัสดุ เป็นต้น ส่งงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา ตามกำหนดเวลา
- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตรการแพทย์ และวัสดุสำนักงานของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
- จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
ส่งงานคลังและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
- โต้ตอบหนังสือราชการของโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ศูนย์ผิวหนัง
- ประสานงานประชุมของโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ศูนย์ผิวหนัง และหลักสูตรตจวิทยา และจัดทำแบบเสนอวาระประชุม
4.3 งานอื่นๆ
ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
4.4 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่ เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ โทร.0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 0-37395-451-5 ต่อ 60224-5เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 ตุลาคม 2565  ถึง   30 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว