Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 3587 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 3587
สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ ก.พ. รับรอง


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application หรือ Mobile Application
2 มีประสบการณ์การออกแบบฐานข้อมูลและการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL / No SQL
(SQL Sever / Oracle / MySQL / MongoDB / etc.)
3 มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโปรแกรมด้านพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Front-end และ
Back-end และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการและเครือข่าย (Network)
4 มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม .NET C# / JAVA / PHP Framework (Laravel) / PHP และ/หรือเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ Web/API Service
5 ให้คำปรึกษาและประสานงานแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
6 มีทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์
7 ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาระบบงานในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8 สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-649-5187

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 ตุลาคม 2565  ถึง   30 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว