Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 19 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เปิดเรียนเดือนมกราคม 2566)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-022-6789
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 กันยายน 2565  ถึง   26 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว