Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ไวซ์ แวรี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีโครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้โอกาสนิสิต/นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนิสิต/นักศึกษาจะได้พัฒนาการสื่อสาร และเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระหว่างการฝึกปฏิบัติจริง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-249-0246

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Ladawadee Marumdee
E-mail ผู้ส่งข่าว ladawadee@wisevary.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 กันยายน 2565  ถึง   31 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว