Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4890 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 4890
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบภายใน หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบภายในและต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบภายในหรือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใน 1 ปี นับจากวันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา (ไม่เกิน 5 ปี)
3. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบภายใน สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ
การออกแบบภายใน เป็นที่ยอมรับขององค์กร
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


6. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) ฐาน 2 ขึ้นไป, วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีการทำงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไม่ได้เป็นผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา (ระยะเวลา 2560-2565)


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 ตุลาคม 2565  ถึง   11 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว