Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4890 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 4890
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบภายใน หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบภายในและต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบภายในหรือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใน 1 ปี นับจากวันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา (ไม่เกิน 5 ปี)
3. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบภายใน สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ
การออกแบบภายใน เป็นที่ยอมรับขององค์กร
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


6. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) ฐาน 2 ขึ้นไป, วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีการทำงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไม่ได้เป็นผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา (ระยะเวลา 2560-2565)


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 ตุลาคม 2565  ถึง   11 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว