Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5850 สังกัดฝ่ายการเรียนการสอน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5850
สังกัดฝ่ายการเรียนการสอน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการทดสอบและวัดผลการศึกษา สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เรียนรายวิชาในหมวดวัดผลการศึกษา การประเมิน หรือการวิจัย ในระดับปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัดทางการเรียน และจิตพิสัย หรือบุคลิกภาพ อย่างน้อย 200 ข้อ/ปี
2. วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี และตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูลที่ได้รับ
การรับรอง
3. เขียนบทความวิชาการสำหรับการตีพิมพ์ ลงในวารสารวัดผลการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้าที่สอนของหลักสูตรในสังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และ/หรือในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานภาคสนาม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือ
ที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคาร 8 ชั้น 2 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-649-5000 ต่อ 1-1378

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 กันยายน 2565  ถึง   25 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว