Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 October 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์

ตามที่คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คณะจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้
001 นายชานนท์ เรือนแก้ว
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565
สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11-504 อาคารคณะสังคมศาสตร์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว กัญญาภัค ชุมสกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว kunyapak.j@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 กันยายน 2565  ถึง   30 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว