Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 October 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 0303 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0303 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

วัน และเวลาที่สอบ
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี


เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0303
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล
01 นายวิวรรธน์ วงศ์นิวัติขจร
02 นางสาวราณี อับดุลเลาะห์
03 นายสุรพล โพธิ์ทอง
04 นางสาวสุภาภรณ์ บุญประสิทธิ์
05 นายพัทธิ์ชนก รุ่งแจ้ง
06 นางสาววริศรา สมหวัง
07 นางสาวนครา วงษ์สนิท
08 นางสาววารุณี เขินไพร
09 นางสาวสิริยาภรณ์ สิทธิสถิตย์
10 นางสาวจิราภรณ์ แก่นปรีชา
11 นายวันชัย เยาว์ทุม
12 นางสาวเมตตา แสงปราย


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 กันยายน 2565  ถึง   27 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว