Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหางานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน เช่น Microsoft Word Microsoft Excel Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการติดประสานงาน มีใจรักในการให้บริการ
มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สามารถปฏิบัติงานในวัน เวลาราชการได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำงานล่วงเวลารวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคำสั่งปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน
2. ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอัพเดทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์เครือข่าย Switch, UTP / อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point / DHCP และ Configuration IP กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแล อำนวยความสะดวกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการ
ใช้งานรวมถึงระบบสำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูล (NAS) ของคณะเศรษฐศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และประสานงานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. จัดเก็บสถิติการให้บริการที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
6. สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (09.00 - 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-169-1004 , 02-649-5000 ต่อ 15550 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 กันยายน 2565  ถึง   7 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว