Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 October 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ดังนี้

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
(ณ ห้องสอบ 19-403 (ชั้น4) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์)

สอบภาคปฏิบัติ
- สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์
(ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม 1 และห้องปฏิบัติการฝึกอบรม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 11)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว นางสาวกฤตษ์ทิพย์ สุนทราวัฒน์
E-mail ผู้ส่งข่าว krittip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 กันยายน 2565  ถึง   12 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว