Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ( 2 ) 7 - 4098 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 - 4098
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์


อัตราเงินเดือน 14,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ร่วมวางแผน ดูแล และปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสมุนไพร สวนหย่อมรอบอาคาร ต้นไม้บนอาคารและเรือนเพาะชำ ของคณะเภสัชศาสตร์ ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
2. ร่วมวางแผนและดำเนินการจัดหา บำรุงรักษา ขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงดินให้เหมาะกับ
การเพาะปลูกเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ
3. ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม เกี่ยวกับพันธุ์พืช การปลูกและการบำรุงรักษา
4. ร่วมวางแผนการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาสวนสมุนไพร
5. เป็นผู้ร่วมวิจัยในกากรศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
6. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชในสวนสมุนไพร
7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลในระดับรองลงมา
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395094-5 ต่อ 21528
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2565  ถึง   14 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว