Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
3. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องเล็กน้อยของรถยนต์ตามความจำเป็น
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
5. มีความเข้าใจในงานบริการ มีความประพฤติดี บุคลิคภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและ
เป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
6. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารรับ – ส่งภายในมหาวิทยาลัย ตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ของรถประจำวัน ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทำความสะอาดรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเก็บรักษาเครื่องมือประจำรถ
3. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4. ล้างและดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์เป็นประจำทุกวัน
5. ตรวจสอบสถาพรถยนต์ก่อนและหลังการใช้งาน
6. ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลาในกรณีที่พบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบทันที
7. บันทึกการใช้รถประจำวัน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ,หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร 02-649-5000 ต่อ 21043


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2565  ถึง   28 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว