Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)
ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)


รายวันๆ ละ 430 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในงานไฟฟ้า ก่อสร้าง หรืองานด้านเกษตร
4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
6. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
7. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
2.ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ดูแลกายภาพและสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ,หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 209 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. 055 508 975

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2565  ถึง   28 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว