Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี


รายวันๆ ละ 570 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559
3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
8. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
9. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
3. วิเคราะห์งานเบื้องต้น กำกับและกำหนดงานซ่อมแซมให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
4. กำหนดแผนการบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประจำอาคาร
5. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานให้เพียงพอ
6. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำสถิติที่เกี่ยวกับงานอาคารและรายงานผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร 02-649-5000 ต่อ 21043


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2565  ถึง   28 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว