Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet เป็นต้น
3. มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ
4. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
5. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานตามที่คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี มอบหมาย
2. ต้อนรับผู้มาติดต่อ และรับรองแขกผู้บริหาร
3. จัดเลี้ยงการประชุมต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์
4. งานพิมพ์เอกสาร
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภาระงานหลัก


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,
หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กันยายน 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 3 อาคาร 11 อาคารคณะสังคมศาสตร์
โทร. 02 649 5000 ต่อ 11742


(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กันยายน 2565  ถึง   14 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว