Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 October 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ มศว ผ่านการประเมิน EdPex200

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“ผ่านการประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9” จากมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กันยายน 2565  ถึง   30 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว