Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6642 และ (1) 7 – 1465 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6642 และ (1) 7 – 1465
สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)
- สาขาการจัดการภาคบริการ (Hospitality Management)
- สาขาการจัดการการใช้เวลาว่างและการพักผ่อน (Leisure and Recreation Management)
- สาขาบริหารธุรกิจ (Business Management)
- สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management)
- สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism)
- สาขาการจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management)
- สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 550 หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 183 หรือ
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 78 หรือ
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 หรือ
- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 750


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภารกิจหลัก ได้แก่
1. งานสอน อย่างน้อย 9 หน่วยกิต/ ภาคการศึกษา
2. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว และ/หรือ การจัดการ
ภาคบริการ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง ภายใน 3 ปีการศึกษา

ภารกิจสนับสนุน ได้แก่
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
2. งานด้านการบริการวิชาการ
3. งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-2067
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 สิงหาคม 2565  ถึง   27 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว