Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

อบรม

การอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูล และสามารถรายงานข้อมูลได้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด SDGs ขององค์การสหประชาชาติ
ภาพถ่ายโดย: ส่วนกิจการเพื่อสังคม
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://sdg.swu.ac.th/news/30019

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ส่วนกิจการเพื่อสังคม และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ส่งข่าว นางสาวนฤมล กำชุน
E-mail ผู้ส่งข่าว narumonka@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 สิงหาคม 2565  ถึง   24 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว