Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกวดเยาวชนจิตอาสา Miss Friendly Design Thailand 2023 (นางงามทูตอารยสถาปัตย์)

ด้วย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมหามิตร Friendly Design ไทย-นานาชาติได้กำหนดจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022/2 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6” ในวันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงานครั้งนี้ คือ "Friendly Tourism” หรือ"การท่องเที่ยวที่เป็นมิตร" เพื่อนำเสนอสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ และบริการ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ ผู้ที่ใช้รถเข็น และคนที่รักสุขภาพทั่วไป สู่เป้าหมายเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตร เมืองสุขภาพดี เมืองสังคมผู้สูงวัย เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย
ภายในงานฯปีนี้ ได้จัดการประกวดเยาวชนจิตอาสา Miss Friendly Design Thailand 2023 (นางงามทูตอารยสถาปัตย์) โดยไม่มีการแบ่งแยกเรื่องหญิงแท้-หญิงเทียม หรือ พิการ-ไม่พิการ เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าความเป็นมนุษย์ และสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ตามแนวทางสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)
คณะผู้จัดงานฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และส่งนักศึกษาเข้าประกวดเยาวชนจิตอาสา Miss Friendly Design Thailand 2023 (นางงามทูตอารยสถาปัตย์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
2. ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน“Thailand Friendly Design Expo 2022/2: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6” เพื่อนำเสนอสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ และบริการ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ ผู้ที่ใช้รถเข็น และคนที่รักสุขภาพทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
นายกฤษนะ ละไล)
ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022/2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว แนน
E-mail ผู้ส่งข่าว fdexpo.th@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 สิงหาคม 2565  ถึง   25 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว