Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เคทเรียลเอสเตท จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชญด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโดน และอื่นๆ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ทวิภาคีในคณะและสาขาวิชาดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ณัฐนิชา อำรุณ
E-mail ผู้ส่งข่าว Kateestate9@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 สิงหาคม 2565  ถึง   31 ธันวาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว