Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 0100 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0100
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
4.2 ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ส่วนงาน
4.3 มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจ ในด้านการดูแลและบริหารเว็บไซต์, Social media interactive media
4.4 มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ สามารถใช้โปรแกรมงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
4.5 มีความรู้ความสามารถด้านงานกราฟิก โดยสามารถ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe premiere
4.6 พัฒนาโปรแกรมด้วย PHP และเคยใช้ PHP Framework (Laravel)
4.7 มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน CSS, JavaScript และ Responsive Web Design
4.8 สามารถออกแบบฐานข้อมูลและการใช้งาน Database MySQL/SQL
4.9 ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
4.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5187
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 สิงหาคม 2565  ถึง   30 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว