Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0094 ( 1 ) 7 – 0107 ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท
(เงินเพิ่มพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาวิชาการพยาบาล
แม่และเด็ก และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล และอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์ โดยจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันได้รับการบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ และผ่านการอบรมสาขาวิชาการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยเด็ก หรือจิตเวชเด็กและวัยรุ่นด้านการเลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามที่โครงสร้างหลักสูตรกำหนด
4. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลและเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
5. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
6.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
6.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
6.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด และเอกสารที่แสดงว่า
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่ เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. ใบรับรองการผ่านงาน
8. ใบรับรองคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
10. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
11. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรค ต่อไปนี้
11.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
11.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
11.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
11.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
11.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
11.6 โรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน หรือการบริหารองค์กร


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ 089-9389800 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.swu.ac.th

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 สิงหาคม 2565  ถึง   15 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว