Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5818 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5818
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรม
โลจิสติกส์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering หรือ Manufacturing Engineering) , วิศวกรรมระบบอุตสาหการ (Industrial and Systems Engineering) , วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (Industrial and Manufacturing Systems) ,
การจัดการวิศวกรรรม (Industrial Management หรือ Engineering Management) , วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
4. มีประสบการณ์การทำงานวิชาการหรืองานวิจัย หรือมีประสบการณ์ทำงานตรงสาขา ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.5 คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา,
หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 สิงหาคม 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 สิงหาคม 2565  ถึง   16 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว