Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
9 August 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพิการเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ลำดับที่ 1 นายชโนภาส จันทร์จำรูญ
ลำดับที่ 2 นางสาววิลาวัณย์ พรหมจรัส
ลำดับที่ 3 นางสาวอรวรรณ เปรมปริก
ลำดับที่ 4 นางสาวพัชรพัชร์ อ่อนสมบูรณ์
ลำดับที่ 5 นายธนิต วิมาลย์
ลำดับที่ 6 นางสาวสินนภา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ลำดับที่ 7 นายโชติพัฒน์ ปิยะนิจดำรงค์
ลำดับที่ 8 นางสาวจิดาภา สาริวงค์
ลำดับที่ 9 นางสาวธนวันต์ แก้วมณี
ลำดับที่ 10 นางสาวศุภิสรา วรรณบวร
ลำดับที่ 11 นางสาวจิราวรรณ บุตรแก้ว
ลำดับที่ 12 นายสัณหวัช อุดมเจริญศิลป์
ลำดับที่ 13 นายปองพล อมตานนท์

นางสาวปนัดดา นครจันทร์ ลำดับสำรอง
นางสาวพรประภา เอี่ยมโอน ลำดับสำรอง
นางสาวมาลัย แลเชอะ ลำดับสำรอง
นางสาวสโรชา ผดุงกิจ ลำดับสำรอง
นายทนงศักดิ์ ผาสุข ลำดับสำรอง
นายชาลี ทรงศิริ ลำดับสำรอง
นางอาภาทิพย์ เลิศทวีเดช ลำดับสำรอง
นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์ ลำดับสำรอง
นายเชาวริน ดงดินอ่อน ลำดับสำรอง
นางสาวณัฐชา ไตรรัตน์ ลำดับสำรอง
นางสาววัชรี ลันไธสง ลำดับสำรอง
นางสาวณัฏฐ์ธมน ธนไตรสิทธิ์ ลำดับสำรอง
นางสาวณัฏฐ์ชุดา สิทธิโอภาสนันท์ ลำดับสำรอง

ผู้ผ่านการสรรหาตามบัญชีนี้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมต่อไป
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กรกฎาคม 2565  ถึง   19 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว