Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 October 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.ทวิมา ศิริรัศมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ และ
มหาวิทยาลัยฯ มีผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสะอาด

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
โทร. 02 260 2574
E-mail: qd@g.swu.ac.th
Website: http://qd.op.swu.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/QDSWU
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
https://bit.ly/3Oe7ego
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ส่งข่าว พรนิภา ถาวะโร
E-mail ผู้ส่งข่าว pornnipat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 กรกฎาคม 2565  ถึง   31 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว