Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 September 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ขั้นตอนการขอยื่นยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU193,SWU194 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อนิสิตได้รับการอนุมัติให้ผ่านการขอยื่น Exemption วิชา SWU193 / SWU194 เรียบร้อยแล้ว ผลการเรียนของนิสิตในวิชานั้น จะปรากฏผลการเรียน S และ นิสิตจะผ่านการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี (EXIT-EXAM) โดยทันที (ไม่ต้องสอบ SWU-SET ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบให้ตอนที่นิสิตศึกษาใน ชั้นปี1 และ ชั้นปี 3 )

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรินทร์พร เบอร์ 02-6495000 ต่อ 12167 หรือ โทร. 094-5929014 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 4 สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 กรกฎาคม 2565  ถึง   30 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว