Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4071 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 4071
สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาเอก 36,200 บาท


3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจอาหาร
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำการสอนระดับปริญญาตรีในรายวิชาดังต่อไปนี้
2.1 โลจิสติกส์ในด้านธุรกิจอาหาร
2.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ/หรือ ห่วงโซ่คุณค่า
2.3 การเงินและการบัญชี
2.4 การตลาด
2.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
2.6 การบริหารการผลิต และ/หรือการจัดการโครงการ (Project Management)
3. หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1 เคยทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ และธุรกิจอาหาร
3.2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจบริการ และ/หรือธุรกิจอาหาร
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงาน หนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 2-7175


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 กรกฎาคม 2565  ถึง   31 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว