Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
9 August 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 8 ล็อกร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2565 - 6 มิ.ย.2565 นั้น
บัดนี้ ระยะเวลาการประกาศรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว มีรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 11 ราย
โดยขอให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการรายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กรกฎาคม 2565  ถึง   31 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว