Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิตโครงการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1)

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรับ
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) รับจำนวน 20 คน
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) รับจำนวน 20 คน
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเพื่อสังคม) รับจำนวน 20 คน

เริ่มเรียนรายวิชาหลักสูตร ป.โท ในช่วงชั้นปีที่ 4 ของระดับปริญญาตรี
และใช้ระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาโทเพียง 1 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิตระดับปริญญาตรี (สำหรับนิสิตรหัส 62) ทุกหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (นับคะแนนเฉลี่ยอย่างต่ำ 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. นิสิตต้องมีผลคะแนนการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาตรี (SWU-SET)ระดับ B1 ณ วันที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ (ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนน SWU-SET ให้นิสิตเข้ารับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดสอบโดย บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 195,000 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต และนิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สามาถเทียบโอนรายวิชาได้สูงสุดจำนวน 15 หน่วยกิต


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11756
E-mail: punyanut@g.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ส่งข่าว จีระบุญ รอดกร
E-mail ผู้ส่งข่าว jeraboon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 มิถุนายน 2565  ถึง   17 กรกฎาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว