Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 July 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผู้จัดการร้าน SWU Shop) (1) 7 – 6535 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผู้จัดการร้าน SWU Shop)
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6535
สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน เริ่มต้นที่ 20,250 บาท เป็นไปตามที่ตกลงโดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าคอมมิสชั่น


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาและต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจร้านค้าหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ปฏิบัติงานที่ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และปฏิบัติงานที่ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วางแผนระบบการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัย SWU SHOP
2. บริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัย SWU SHOP
3. ดูแลการจัดทำงบประมาณการดำเนินงานร้านจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัย SWU SHOP
4. จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด
5. ควบคุมการจัดหาสินค้าให้มีความหลากหลาย
6. ควบคุมดูแลออกแบบการตกแต่งพื้นที่แสดงสินค้า (Display)
7. บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
8. กำกับการรายงานยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือ
9. ให้คำปรึกษาแนะนำสอนงานแก่พนักงาน
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงาน หนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 11451
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 มิถุนายน 2565  ถึง   30 มิถุนายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว