Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 July 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ร่วมฟังบรรยายทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3eK48X9 หรือทาง Facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นิชกานต์ กาญจนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว nichakan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤษภาคม 2565  ถึง   7 มิถุนายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว