Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 2 ) 7 – 1545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 – 1545
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
5. มีประสบการณ์ด้านการศึกษา หรือการจัดการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อประสม วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานการจัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ประสานงานการศึกษากับบัณฑิตศึกษา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย หรือส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สื่อสารข้อมูลด้านการเรียนการสอน ควบคุมดูแลการจัดทำประกาศ ตารางสอน ตารางฝึกปฏิบัติ ปฏิทินการศึกษา ควบคุมและดำเนินการงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหลักสูตร
3. จัดทำรายงานและเก็บรวบรวมแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร การดำเนินการต่างๆ
ในการรับรองคุณภาพหลักสูตร รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการข้อร้องเรียน
4. ปฏิบัติงานด้านซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้หุ่นจำลองหรือสถานการณ์จำลอง รวมถึงพร้อมทั้งการประสานงาน
5. การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการสอนและสอบด้วยแอปพลิเคชั่นผ่านระบบออนไลน์
6. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้เรียนและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
7. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 X 4 ซ.ม. (ถ่ายไม่เกิน1 ปี) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
7. เอกสารหลักฐานอ้างอิงบุคคลในวันที่สมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก ฯลฯ
8. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคต่อไปนี้
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที
- โรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารองค์กร


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.00 น.) ณ ห้อง 216 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ 089-9389800 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.swu.ac.th


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 มิถุนายน 2565  ถึง   30 มิถุนายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว