Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 July 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)

1. คณะพยาบาลศาสตร์ จองห้องพักวันพุธที่ 6 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 11.00 น.
2. คณะเภสัชศาสตร์ จองห้องพักวันพุธที่ 6 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 11.00 น.
3. คณะกายภาพบำบัด จองห้องพักวันพุธที่ 6 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 11.00 น.
4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จองห้องพักวันพุธที่ 6 ก.ค. 65 เวลา 13.00 - 15.00 น.
5. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จองห้องพักวันพุธที่ 6 ก.ค. 65 เวลา 13.00 - 15.00 น.
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จองห้องพักวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 11.00 น.
7. คณะพลศึกษา จองห้องพักวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 13.00 - 15.00 น.

#1. จองห้องพักออนไลน์ https://dormapp.swu.ac.th
#2. การรายงานตัวเข้าหอพัก กำหนดการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
#3. การชำระค่าบริการหอพัก ชำระโดยวิธีสแกน QR Code หลังจากนิสิตรายงานตัวเข้าหอพักแล้ว
โดยนิสิตไม่ต้องเตรียมเงินสดมาในวันที่รายงานตัวเข้าหอพัก
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว ส่วนกิจการหอพักนิสิต
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.h
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 พฤษภาคม 2565  ถึง   31 กรกฎาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว