Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 July 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64

[การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64]

-นิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแบบกลุ่ม หรือแบบเดี่ยว จะไม่สามารถจองห้องพักได้
-หากส่งแบบฟอร์มไว้แล้วพบว่านิสิตติด Black list หรือไม่มีสิทธิ์จองห้องพักในภายหลัง
จะไม่สามารถจองห้องพักได้เช่นกัน

#ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบฟอร์ม
1.1 การส่งแบบฟอร์ม มี 2 แบบ
แบบกลุ่ม จับกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว 1 คน
1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องพัก ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการหอพักนิสิต
1.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามข้อ 1.2
1.4 ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail : duangjitm@m.swu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565
(นิสิตจะได้รับการตอบกลับ E-mail ภายใน 7 วันทำการ
หากไม่ได้รับการตอบกลับ โปรดติดต่อ 037-395520 ในวันทำการ)

#ขั้นตอนที่ 2 จองคิว
จองคิวผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 - 10.00 น. แบบเดี่ยว นิสิตชายและหญิง
เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย
เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

#ขั้นตอนที่ 3 จองห้องพัก (เฉพาะนิสิตที่จองคิวได้)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 - 10.00 น. แบบเดี่ยว นิสิตชายและหญิง
เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย
เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการเรียนการสอน จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว ส่วนกิจการหอพักนิสิต
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.h
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 พฤษภาคม 2565  ถึง   31 กรกฎาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว