Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 July 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (มศว ประสานมิตร)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหลัก และจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว และโรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 8 ล็อค (รายละเอียด ดัง File เอกสารแนบ)
สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ในวันและเวลาทำการเท่านั้น สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6(อาคาร 9)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://pm.op.swu.ac.th/
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 พฤษภาคม 2565  ถึง   30 มิถุนายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว