Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-6682 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นั้น บัดนี้ สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6682 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล
01 นายพงษ์ประเสริฐ ฉัตรไชยไพบูลย์
02 นายส่งคุณ โสมพันธ์
03 นายวรพจน์ สืบประยูร
04 นางสาวณิรฌา รัตนมงคลถาวร
05 นายยุทธนา สมบุญยอด
06 นางสาวนฤมล คงแก้ว
07 นางสาวอัจฉรา ศรีสว่าง
08 นางสาวศนิกาญจน์ หาญเสน่ห์ลักษณ์
09 นายพจน์ สันธิศิริ
10 นางสาววรรณา แสนจำหน่าย
11 นางสาวกนกกาญจน์ อ่วมอร่าม
12 นางสาวเสาวภาคย์ วิจารณ์
13 นายเอื้ออังคุณ อานุภาพ
14 นายไพโรจน์ หุ่นสิงห์
15 นางสาวจรุญรัตน์ สีนาค
16 นายอติชาต ศรีธีระวิโรจน์
17 นางสาววัชราภรณ์ ขุนอาจ
18 นางสาวปิยธิดา คงดำ
19 นางสาวนิตยา โพธิ์เงิน
20 นางอลิสา สารทสมัย

โดยให้ ผู้มีรายชื่อข้างต้น ดำเนินการตามรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้
1.ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง ประวัติและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา แนวคิดที่จะนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบริหารจัดการงานพัสดุ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่งคลิปวิดีโอมาที่ email: cci@g.swu.ac.th กำหนดสิ้นสุดส่งคลิป วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

2.กำหนดสอบข้อเขียน รูปแบบออนไลน์ (Zoom)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
Meeting ID: 996 4505 8060 Passcode: 647400

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 หน้าเว็บไซต์ https://news.swu.ac.th/examination.asp

3. ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
Meeting ID: 986 1863 6715
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก หน้าเว็บไซต์ https://news.swu.ac.th/examination.asp

Passcode: 448429
หน้าเว็บไซต์ https://news.swu.ac.th/examination.asp


ทั้งนี้ หากผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ไม่ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง ประวัติและประสบการณ์ทำงาน และเข้าสอบข้อเขียนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผู้ส่งข่าว พิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
E-mail ผู้ส่งข่าว pilasluk@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 พฤษภาคม 2565  ถึง   20 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว