Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5979 สังกัด สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5979 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2565 สังกัด สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
001 นางพิชชาดา ประสิทธิโชค
002 นายเทพรัตน์ พานิชยิ่ง


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศข้างต้น มาสอบคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามที่ปรากฏนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และ/หรือบัตรประชาชน พร้อมนำผลการตรวจ ATK (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบผู้เข้าสอบทุกคน

**กำหนดการสอบดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุพิมพ์ชนก
E-mail ผู้ส่งข่าว supimchanok@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 พฤษภาคม 2565  ถึง   20 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว