Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-6022 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นั้น บัดนี้ สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง(1) 7-6022 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล
01 น.ส. ภริดา มุทิตาภรณ์
02 นาย พจน์ สันธิศิริ
03 น.ส. จันทรา ชมบุญ
04 ว่าที่ ร.ต. สุรพงษ์ หว่างเจริญศักดิ์
05 น.ส. นิภาภัทร เสือดารา
06 น.ส. อาภากร ใจอารีมิตร
07 นาย วิวรรธน์ วงศ์นิวัติขจร
08 นาย อิศเรศ สรวิสูตร
09 น.ส. จุฑามาศ โพธิ์จักร์
10 น.ส. เมจกา วชิรภูมิโกศล
11 น.ส. สุภัทสร อักษรชู
12 น.ส. กนกกาญจน์ อ่วมอร่าม
13 น.ส. กัญญณัช จินดาวงศ์
14 น.ส. เสาวภาคย์ วิจารณ์
15 น.ส. กษมา หมันหลี
16 นาย เอื้ออังคุณ อานุภาพ
17 นาย ชนะ กิตติกุลพันธ์
18 น.ส. อรญา ไทยบุญมี
19 น.ส. ศุภาฐินี ผิวสา
20 น.ส. ปาริชาต คม
21 น.ส. ธัญยพร อดิสกุลรัตน์
22 น.ส. อัญชลีพร ล้วนทอง
23 น.ส. ปาชิตา แสงมณี
24 นาย ไพโรจน์ หุ่นสิงห์
25 น.ส. ภคกานต์ อินทร์นา
26 นาย ชิษณุพงศ์ บุญศักดิ์
27 น.ส. อัจฉรา ศรีสว่าง
28 นาย ศตวรรษ มณฑา

โดยให้ ผู้มีรายชื่อข้างต้น ดำเนินการตามรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้
1.ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง ประวัติและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา แนวคิด ที่จะนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน การบริหารจัดการวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่งคลิปวิดีโอมาที่ email: cci@g.swu.ac.th กำหนดสิ้นสุดการส่งคลิป วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

2.กำหนดสอบข้อเขียน รูปแบบออนไลน์ (Zoom)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
Meeting ID: 983 4452 0853 Passcode: 834563
(ผู้เข้าสอบเตรียมกระดาษ A4 จำนวน 3 แผ่น และปากกา)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
หน้าเว็บไซต์ https://news.swu.ac.th/examination.asp

3. ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
วันและเวลาที่สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
Meeting ID: 925 1969 0951 Passcode: 152889
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก หน้าเว็บไซต์
https://news.swu.ac.th/examination.asp

ทั้งนี้ หากผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ไม่ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง ประวัติและประสบการณ์ทำงานและเข้าสอบข้อเขียนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผู้ส่งข่าว พิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
E-mail ผู้ส่งข่าว pilasluk@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 พฤษภาคม 2565  ถึง   23 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว