Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 5149 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลางตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 5149
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาฐานข้อมูล
3. มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และทำงานเชิงรุก
5. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
6. มีความรู้ พื้นฐาน LINUX


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
- การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
- การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
- การพัฒนาระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด โดยใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส
- การจัดทำต้นแบบเว็บเพจนำเสนอข้อมูลห้องสมุด
- การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
- ฝึกอบรมให้คำปรึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การศึกษาและติดตามเครื่องมือในการพัฒนาระบบใหม่ๆ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- อุปกรณ์เครื่องเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
- อุปกรณ์เครื่องข่ายภายในห้องสมุด
- อุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูล
- ดูแลระบบเครื่องลูกข่าย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 11973

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 พฤษภาคม 2565  ถึง   31 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว