Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 5956 สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 5956
สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน ระดับวุฒิบัตร 36,200 บาท
กำลังฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 28,550 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร หรือเทียบเท่า สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต และต้องไปศึกษาต่อระดับวุฒิบัตร หรือ อนุมัติบัตร หรือเทียบเท่า สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2. คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3. คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4. คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
6. คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
7. คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
8. คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
9. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 0-37395-451-5 ต่อ 60224-5
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 พฤษภาคม 2565  ถึง   9 มิถุนายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว