Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 4832 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 4832
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สื่อ – โสตทัศนูปกรณ์ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน
4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล สรุปผล
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ในการพูด เขียน สรุป ย่อ ร่าง หนังสือราชการ
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถถ่ายทอดนำเสนอเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษได้ด้วย


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร หน่วยงานภายใน – ภายนอก เกี่ยวกับการจัดประชุม
3. จัดทำฐานข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใช้ในงานประชุม
4. จัดทำงานสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณฯ ครบกระบวนการ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการ รับ – ส่ง และจัดเก็บหนังสือ
5. จัดการเบิก – จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ
6. จัดทำงบประมาณของงานการประชุม
7. จัดทำบัญชี และควบคุมการยืมวัสดุครุภัณฑ์ของงานการประชุม
8. จัดทำ และออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. ใช้เครื่องมือสื่อ – โสต และจัดทำสื่อเพื่อใช้การประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ / LCD / อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย
11. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ฯลฯ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ
(เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 11451
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 พฤษภาคม 2565  ถึง   20 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว