Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับเยาวชนต่างชาติ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ที่มีอายุ ระหว่าง 18 - 25 ปี เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ นิสิตผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ URL: ibit.ly/JqsS หรือ QR Code ตามเอกสารแนบ หลังจากนั้นนิสิตปริ้นใบสมัครแล้วนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ ที่นิสิตสังกัด จากนั้นให้คณะ/วิทยาลัย รวบรวมใบสมัครส่งมายังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว นางสานเจนจิรา ภักดิ์พัฒนเศรษฐ
E-mail ผู้ส่งข่าว ่janejirak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 พฤษภาคม 2565  ถึง   24 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว