Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ( 2 ) 7 - 4098 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 - 4098
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์


อัตราเงินเดือน 14,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแลสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ สวนหย่อมรอบอาคาร ต้นไม้บนอาคารและเรือนเพาะชำให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ
2. วางแผนและดำเนินการจัดหา บำรุงรักษา ขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงดินให้เหมาะกับ
การเพาะปลูกเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ
3. วางแผนและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์และสวนหย่อม
รอบอาคารให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม เกี่ยวกับพันธุ์พืช การปลูกและการบำรุงรักษา
5. วางแผนการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาสวนสมุนไพร
6. ศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
7. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์
8. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคณะ
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395094-5 ต่อ 21528


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 เมษายน 2565  ถึง   26 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว