Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 August 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเหลือระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (เช่น ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร 4 ปี หรือ ปีที่ 3 ของหลักสูตร 5 ปี)
6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน
7. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนด
8. กรอกใบสมัคร online และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
9. เมื่อได้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมูลนิธิฯ และต้องเข้าร่วมของกิจกรรมตามที่มูลนิธิฯกำหนด
10. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ คุณอัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 02-260-1012 หรือ 081-6251199

นิสิตจะต้องกรอกใบสมัคร (เอกสารชุดที่ 2) แล้วนำไปส่งสำนักงานคณะต้นสังกัดของนิสิต

คณะ/วิทยาลัย ทำหนังสือเสนอชื่อนิสิตและใบสมัครพร้อมกับเอกสาร
มายังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 มีนาคม 2565  ถึง   11 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว