Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 December 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท

(เงินเพิ่มพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลครอบครัว หรือการผดุงครรภ์ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลครอบครัว การผดุงครรภ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลแม่และเด็ก การผดุงครรภ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารการพยาบาล หรือการพยาบาลสาขาวิชาอื่นๆ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ/หรือการสอนทางคลินิกในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
4. สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการพยาบาลผู้ใหญ่และมีประสบการณ์สอนในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลครอบครัว การผดุงครรภ์ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
5. มีวุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาล และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 และ
6. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี หรือ
7. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
7.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
7.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
7.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript)ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด และเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. ใบรับรองการผ่านงาน
8. ใบรับรองคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
10. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
11. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรค ต่อไปนี้
11.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
11.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
11.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
11.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
11.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
11.6 โรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน หรือการบริหารองค์กร

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ 089-9389800
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มีนาคม 2565  ถึง   30 เมษายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว