Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 November 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดดังแนบ

11 มี.ค. 65

07:30-
13:00

พิเศษ: พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา2564
ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 026495350

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มีนาคม 2565  ถึง   11 มีนาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว