Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

การพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ E-Receipt

ประชาสัมพันธ์
การพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ E-Receipt
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2564 นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดบริการให้นิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้ามาติดต่อขอรับใบเสร็จที่มหาวิทยาลัย ซึ่งระบบจะเปิดให้นิสิตเข้ามาพิมพ์ใบเสร็จแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเข้าใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ E-Receipt
1. เข้าสู่ระบบ https://supreme.swu.ac.th
2. นิสิตปัจจุบัน Login ด้วยบัวศรีไอดี
3. คลิก เมนู “ประวัตินิสิต”
4. คลิก Tab เมนู “ข้อมูลการเงิน”

ข้อควรปฏิบัติการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ สำหรับนิสิต
1. นิสิตต้องตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader บนเครื่องให้เรียบร้อยก่อนดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) สามารถทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
3. กรณีสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ไปแล้ว การสั่งพิมพ์ครั้งต่อไป จะเป็นใบเสร็จรับเงิน (สำเนา)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการเงิน ส่วนการคลัง
โทร. 026645000 ต่อ 15605, 15609, 15648
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง   30 เมษายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว