Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ และมีจิตอาสา
3. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ควบคุม กำกับดูแลความเรียบร้อย ด้านสภาพกายภาพ ภูมิทัศน์ของอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ
2. ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง และเติมสารเคมีเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำ
3. ดูแลรักษา ทำความสะอาดระบบกรองน้ำในสระว่ายน้ำ การดูดตะกอนและบำรุงรักษาเครื่องดูดตะกอน
4. ทำความสะอาดถังกรองทรายสระว่ายน้ำเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำ
5. ตรวจสอบเฝ้าระวังการสับเปลี่ยนการทำงานของมอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ ปริมาณน้ำ และดูดน้ำระบายออกจากห้องปั๊มสระว่ายน้ำ
6. ตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ กรองน้ำ ท่อส่งน้ำ สระว่ายน้ำทั้ง 3 สระ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเมื่อชำรุดเสียหาย
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวรผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย เปิด-ปิดอาคาร ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ และความเรียบร้อยของอาคารและสนามกีฬาตามที่ได้รับมอบหมาย
9. เคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ อำนวยความสะดวกจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมโครงการต่างๆ
10. ปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือตามคำสั่งมหาวิทยาลัย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือ
หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 02-649-5769


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 มกราคม 2565  ถึง   7 กุมภาพันธ์ 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว