Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1791
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
2.1 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาฐานข้อมูล
2.2 มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เน็ตเบื้องต้น
2.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการสื่อออนไลน์และมัลติมีเดีย
3. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์

โทร. 02-649-5000 ต่อ 11742

(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 มกราคม 2565  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว