Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 2556 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2556
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 14,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสารบรรณของภาควิชาฯ ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์จดหมายราชการ บันทึกข้อความ เอกสารต่างๆ
2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง ออกหนังสือราชการ ดูแลจัดเก็บเอกสารรับ - ส่ง ของภาควิชาฯ ให้เป็นหมวดหมู่
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. ตอบรับโทรศัพท์/รับ - ส่งโทรสาร ตลอดจนโอนสายและรับข้อความ
5. ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ เช่น จดหมายเชิญประชุม เตรียมเอกสารการประชุม เตรียมการสำหรับการประชุม พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
6. ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่
7. จัดทำข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ของภาควิชาฯ ให้เป็นหมวดหมู่ รวมถึงการตรวจเช็ค พัสดุ ครุภัณฑ์ของภาควิชาฯ
8. เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสาร/หลักฐานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพของภาควิชาฯ
9. เปิด - ปิด อาคารคณะศึกษาศาสตร์
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15559
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 มกราคม 2565  ถึง   22 กุมภาพันธ์ 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว